radaronline.ir

تشیع شهید بین الحرمین در کرج

تشیع شهید بین الحرمین در کرج

دراین مراسم باشکوه مردم با سردادن شعارهای الله اکبر ،مرگ برآمریکا و مرگ براسرائیل خشم خود را از کینه توزی های عوامل وهابی این حادثه تلخ به نمایش گذاشتند.

گروگانگیری با سمند درمشکین دشت

پلیس به راننده این خودرو ، ایست داد اما او دستپاچه شد و تا جای ممکن سرعت سمند را بالا برد.بدین ترتیب مجریان قانون به تعقیب مجرم پرداختند و او پس از توقف اجباری از خودرو پیاده شد.